gulshanalizada tərəfindən göndərildi | Mart 31, 2018

The Armenian facts – Armenian monument Maraga 150

Advertisements
gulshanalizada tərəfindən göndərildi | Mart 25, 2018

Karabakh since ancient times up to the period of khanates

Karabakh history

Karabakh since ancient times up to the period of khanates

Karabakh is one of the most ancient regions of not only Azerbaijan but also the entire world. The site of the most ancient human beings was found in the Azykh cave of this region. It proves Azerbaijan to be one of the cradles of the mankind along with Karabakh, the Mediterranean Sea basin and East Africa. The researcher of the Azykh cave, Azerbaijani scientist M.Guseynov wrote: “River stone instruments discovered in the Azykh cave are close to those of the Orduvay culture of East Africa. At the same time the instruments were prepared in different ways thus making it possible to single out the Guruchay culture composed of the labor instruments found in the lower layers of the Azykh cave…The Guruchay culture can be dated back to 1 million 200 thousand years ago”. 

The jaw bone of the Azykh human – Azykhantrope was found in the Acheulian layer of the Azykh cave in 1968. The Azykhantrope is proposed to live 350-400 thousand years ago. The mustye culture of  Karabakh was mainly represented by the Taghlar cave. The continuation of the archeological investigation of Karabakh may also prove the high level of development of Mezolite and Neolite periods of the Stone Age. Great changes occurred in the life of Karabakh in the neolite (6-4th millenniums B.C.), bronze and the first iron age (late 4th-early 1 millenniums B.C.). The late Bronze and early iron ages (13-8th centuries B.C) were called the Khodjaly-Gedebey culture. The agate beads with the cuneiform once belonging to the Assyria ruler Adad nirar were found in the archeological monument of the Khodjaly cemetery of that period. These findings and a number of others confirm the existence of economic and culture relations with the Near East. 

Davamını oxu…

gulshanalizada tərəfindən göndərildi | Mart 24, 2018

Karabakh : Etymology, territory and borders

Karabakh history

Karabakh : Etymology, territory and borders

Karabakh is one of the ancient regions of Azerbaijan. The name of this inseparable part of Azerbaijan consists of two different Azerbaijani words: “gara” (black, big) and “bag” (garden, land). The combination of these two words is as ancient as the nation of Azerbaijan. The association of these two combined words with the definite part of Azerbaijan in every part of the world is an oracle. The word Karabakh given by the Azerbaijan nation to a part of their native lands was used for the first time 1,300 years ago (in the 7th century)!?. At first, Karabakh was used as a historical-geographical definition, but it later transformed to cover a larger geographical area. By the way, this aspect is very typical for Azerbaijan: Nakhchivan city – Nakhchivan region, Sheki city – Shaki region, Ganja city – Ganja region, Lenkoran city- Lenkoran region and etc.

The history of the formation of Garabagh as a name of one particular region, provides a better scientific explanation for its etymology. Because the word “gara” has other meanings in Azerbaijani language (also in other Turkic languages) as well – such as “sih” (dense), “galin” (thick), “boyuk” (big, large), “tund” (strong), and others. From this point of view the term Karabakh gets such meanings as “gara bag” (dark garden), that is “boyuk bag” (a large garden), “six bag” (a dense garden), “galin bag” (a thick garden), “safali bag” (a picturesque garden) and others. Thus, the word “Karabakh” belongs to Azerbaijani people as Karabakh does itself.

Davamını oxu…

gulshanalizada tərəfindən göndərildi | Yanvar 18, 2018

Dərsdinləmənin Prinsipləri

Dərsdinləmənin Prinsipləri

Dərsdinləmənin Prinsipləri

Dərsdinləmənin prinsipləri bunlardır:

1. Dərsdinləmə, müəllimin qiymətləndirilməsindən çox müəllimin pedaqoji qabiliyyətlərinin analiz və müzakirəsinə əsaslanarsa daha faydalı olar.

2. Dərsin müşahidəsi iki mərhələli proses olub əvvəlcə dərsdə olub bitənlər müəyyənləşdirilir, daha sonra isə olanlara fikirlər bildirilir. 

3. Dərs dinləyənlər daha çox “fikir bildirmə tələsinə” düşürlər. Fikir bildirmə tələsi müəyyən bir fəaliyyəti müəyyənləşdirmədən, o fəaliyyətə dair nəticə çıxarmaqdır. Bir hadisəni müəyyənləşdirilmədən ona dair fikir bildirəndə müəllimin müqavimətiylə qarşılaşılır və ünsiyyət problemi yaranır. Dərsdinləmə bacarıq və təcrübə gərəkdirir. Əgər müşahidə vasitələriniz effektivdirsə fikir bildirməni, müəyyən etmədən fərqləndirə bilərsiz.

4. Dərsdinləmənin üsul və vasitələri müəllim və dərs dinləyənin işbirliyi ilə seçilməlidir. Bununla yanaşı bəzi hallarda, hansı üsul və vasitələrdən istifadə olunmasına müəllim qərar verə bilər.

5. Dərsdinləmənin uğurlu olması üçün “açıqlama” vacibdir. Dərsi dinləyən dərsdinləmədən öncə  müəllimlə görüşməli və aşağıdakı məsələləri müzakirə etməlidir:

a. Dərsdinləmənin olması haqqında şagirdlərin məlumatlandırılması

b. Dərsi dinləyənin sinifdə harda əyləşəcəyi

c. Dərsi dinləyənin şagirdlərə təqdim edilməsi.

6. Müəllim haqqında qərar bir dərsdinləmə əsasında verilməməlidir. Müəllimlərin özünü yaxşı hiss etmədikləri və ya dərsin ab-havasına girə bilmədikləri günlər ola bilər. Bundan əlavə şagirlərin də özlərini yaxşı hiss etməyib qeyri-fəal olduqları günlər ola bilər. Bu məqsədlə fərqli məqamları izləmək üçün birdən çox dərsdinlənilməsi aparılmalıdır.

gulshanalizada tərəfindən göndərildi | Yanvar 10, 2018

Dərsdinləmənin Məqsədləri

Dərsdinləmənin Məqsədləri

Dərsdinləmənin Məqsədləri

Dərsdinləmə, müəllimin bir təhsil müəssisəsində şagirdlərlə ünsiyyətini və tədris prosesində fəaliyyətini izləmək və qiymətləndirmək üçün edilən yoxlamadır. Dərsdinləmə müəllimin tədris müvəffəqiyyətini qiymətləndirməklə yanaşı bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, yenilik və dəyişikliklərin təbliği, peşəkar kömək etmə, çatışmazlıq və səhvlərin aşkar edilərək aradan qaldırılması və tədrisin inkişaf etdirilməsi məqsədi daşıyır. Hyman’a görə, dərsdinləmənin altı məqsədi var. 

1. Ətraflı hesabat. Bir müəllimin dərsi dinlənilərkən sinifdə baş verən hadisələr haqqında ətraflı hesabat yazılmalı və bu müəllimlə bölüşülməlidir.  Bu, müəyyən tədris davranışlarını necə həyata keçirəcəyini bilməyən müəllimin diqqətini tədris fəaliyyətinə çəkmək baxımından daha faydalı olar.  Məsələn, müəllimin daim cavab alabiləcəyi şagirdlərə sual verməsi, bu sualların neçə dəfə eyni şagirdə yönləndirilməsi ilə bağlı tutulmuş qeydlərin (audio, video yazı və ya sxem) müəllimlə bölüşülməsi. Əgər dərs dinləyən şəxs (təhsil müfəttişi və məktəb rəhbərliyi) müşahidələrinə əsasən hazırladığı hesabatı müəllimlə bölüşərsə, müəllimin nələr etməsinin gərkdiyi haqqında ciddi addımlar atıla bilər. 

2. Fərqində olmaq. Müəllimin dəyişə bilməsi üçün əsas məsələ fərqinə varmaq səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsidir. Müəllimin tədris davranışını dəyişdirmə ehtiyacı hiss etməsi üçün nəyi, nə qədər və necə dəyişdirməsinin fərqində olması lazımdır. Əgər hərəkətlərinin fərqində olarsa, onların səbəbləri və nəticələri haqqında düşünmək fürsəti olacaq. Məsələn, bir çoxumuz kimi müəllimlər də şagirdlərin sual verməsinin tədris prosesində vacib olduğunu bilirlər. Şagirdlərin öyrənməsi, ünvanladıqları suallara müəllim tərəfindən verilən cavablara bağlıdır. Şagirdlərin sual vermələrinin vacib olmasına baxmayaraq bəzi müəllimlər şagirdlərin nə qədər az sual vermələrinin fərqində deyillər. Müəllimlər bu mövzuda bir fərqindəlik qazansalar şagirdləri daha çox sual verməyə təşviq edəcəklər.

Davamını oxu…

gulshanalizada tərəfindən göndərildi | Noyabr 5, 2017

Atəşgah Od Məbədi

Atəşgah Od Məbədi

Atəşgah Od Məbədi

Atəşgah — qədim mənbələrdə Azərbaycan, xüsusilə də Bakı bölgəsi əbə­di od­la­rın yandı­ğı yer ki­mi qeyd edi­lib. “Atəşgah” XVII-XVIII əsrlərdə təbii qazın çıxdığı əbədi sönməz alovların yerində inşa edilmiş od məbədidir.  Məbədin ən erkən tikilişi olan tövlə eramızın 1713-cü ilinə aiddir, mərkəzi məbəd-səcdəgahı isə 1810-cu ildə tacir Kançanaqaranın vəsaiti ilə tikilmişdir. Od məbədi olan “Atəşgah” dənizdən azacıq aralı, Bakının 30 kilometrliyində, Abşeron yarımadasının Suraxanı qəsəbəsinin cənub-şərq hissəsində yerləşir.  Abidənin tikildiyi yerin relyefi düzənlikdir. Tarixçilərin yazdığına görə, hücrələr və ibadətgah XVII-XIX əsrlər ərzində, müxtəlif vaxtlarda tikilmişdir. Hücrələr XVII əsrin sonlarında ümumi hasara alınmışdır. Belə güman olunur ki, “Atəşgah” Bakıya gələrək burada məskunlaşan və əslən şimali Hindistandan olan sinkhlər təriqətinə mənsub hind icması tərəfindən inşa edilmişdir. Atəşgahın orta əsr karvansaralarını xatırladan konstruksiyası planda qapalı beşguşə formasında olub, vaxtilə zəvvarlara xidmət üçün istifadə edilən 24 hücrədən və bir otaqdan ibarətdir. Qapalı beşguşəli divarların əmələ gətirdiyi həyətin ortasında rotonda şəklində ibadətgah var. Məbədin ortasındakı quyudan çıxan təbii qaz (metan) bir vaxtlar gecə-gündüz zəbanə çəkərək yanarmış. Atəşgah inşa edilərkən məbədin gümbəzinin dörd küncü üzərində də içərisində yanan qazın şölə saçdığı daş piyalələr quraşdırılıb. Klassik dördbucaqlı formasında olan Od Məbədinin özü isə hər tərəfdən açıq olan giriş qapıları ilə əhatələnib. Məbədin Balaxanı kəndi istiqamətində olan şimal divarındakı tağın üstündə hind dilində kitabə quraşdırılmışdır. Digər hücrələrin girişi üzərində də hind əlifbası ilə həkk olunmuş belə kitabələr vardır. İyirmi belə kitabədən yalnız biri farscadır. Məbədin şimal-şərq tərəfdə, hazırda içərisi tamamilə daşla doldurulmuş dördkünc çala vardır. Vaxtilə burada ölmüş hindlilərin cəsədlərinin “müqəddəs od”da yandırıldıgı güman olunur. Atəşgahın cənub-şərq tərəfində daşla doldurulmuş daha bir quyu da var. Tədqiqatçılar bunun su quyusu olduğunu zənn edirlər. 

Atəşgah məbədi Atəşgah “Atəşgah məbədi” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu

Davamını oxu…

gulshanalizada tərəfindən göndərildi | Dekabr 27, 2015

Arılıqbinə məbəd kompleksi

Arılıqbinə məbəd kompleksi

Arılıqbinə monastır kompleksi

Arılıqbinə məbəd kompleksi — Balakəndən Gürcüstana gedən magistral yolun sağında, dağın ətəyində, son dərəcə mənzərəli bir yerdə, rayon mərkəzindən 5 km qərbdə, yoldan 1 km şimalda yerləşir. Əsas kilsə binası qismən salamatdır və çox keyfiyyətli kərpiclə tikilib. Təxminən 4 hektar sahədə çay daşı və hasar daxilindəki ərazidə çoxsaylı tikili qalıqları, o cümlədən xeyli qəbirlər vardır. Məbəd Qafqaz Albaniyasının maddi-mədəniyyət abidələrindəndir.

Arılıqbinə məbəd kompleksi

gulshanalizada tərəfindən göndərildi | Avqust 7, 2015

Arğalı türbəsi

Arğalı türbəsi

Arğalı türbəsi

Arğalı türbəsi — Füzuli rayonunun Əhmədalılar kəndi yaxınlığında yerləşir. Arğalı türbəsi əkin üçün yararlı оlan düzən sahədədir. Memarlıq və kоnstruksiya baxımından bu türbə Babı türbəsi ilə bir оxşarlıq təşkil edir. Babı türbəsində оlduğu kimi, Arğalı türbəsinin də planı səkkizbucaqlı həll оlunduğundan оnun həm gövdəsi, həm də künbəzi eyni sayda tillərə malikdir. Lakin buna baxmayaraq memarlıq və kоnstruksiya baxımından Arğalı türbəsini Babı türməsindən fərqləndirən bəzi cəhətlər də vardır. Məsələn, Babı türbəsinin künbəzi birqat оlduğu halda Arğalı türbəsinin künbəzi iki qatlı hörülüb, ara məsafəsi daş və əhəng qarışıqlı məhlulla dоldurulub. Türbənin şimal tərəfində qоyulmuş qapı ilə üzbəüz mehrab əvəzinə ikinci qapı qоyulub. Hər iki qapıların partal çərçivələri həndəsi naxışlarla bəzədilib.

Davamını oxu…

gulshanalizada tərəfindən göndərildi | İyul 29, 2015

Ağа Mikayıl hamamı

Ağа Mikayıl hamamı

Ağа Mikayıl hamamı

İçərişəhərin tarixi-memarlıq abidəsi olan Ağа Mikayıl hamamı XVIII əsrdə inşa olunub. Uzaq tarixi keçmişimizdə Bakı Şirvanşahlar dövlətinin paytaxtı kimi tanınıb. O zaman Bakı səyyahların diqqət mərkəzində idi. Əslən Şamaxıdan olan Ağа Mikayıl ötən əsrlərdə İçərişəhərdə varlı şəxslərdən biri kimi tanınıb. XVII əsrin sonu, XVIII əsrin əvvəllərində Ağа Mikayıl öz vəsaiti hesabına İçəri şəhərin cənub-qərb tərəfində, əsas küçələrdən biri olan Kiçik Qala küçəsində, yaşadığı mülkün yaxınlığında İçərişəhər camaatı ilə yanaşı, Bakıya gələn insanların rahatlığı üçün hamam binası tikdirib.

Ağа Mikayıl hamamı iki otaqdan ibarətdir. Üzərində qoşa günbəz olan bu otaqlar səkkizbucaqlı salonun ətrafında cəmləşib. Hamamın xüsusi külxanası-ocaqxanası var. Əvvəllər hamam odun, mazut və neftlə qızdırılardı. Daş döşəmədə vaxtı ilə olan kiçik yarıqlar otaqlara həm də istilik verərdi. Döşəmədən keçən isti buxar sonradan hamamın bacasından bayıra çıxardı. İndi də hamamın romb fiquru formasında tikilən bacası möhkəmliyi ilə diqqəti cəlb edir. Deyilənə görə, burada otaqlar arasında yaranan buxar soyunub-geyinmə salonuna keçə bilməzdi. Hamamın suyunu qızdıran ocaqdan çıxan isti hava isə kanallar vasitəsilə döşəmənin altına buraxılardı. Nəticədə hamamın daxilində istilik təmin edilərdi.

Davamını oxu…

gulshanalizada tərəfindən göndərildi | İyul 12, 2015

Ağoğlan türbəsi

Ağoğlan türbəsi

Ağoğlan türbəsi

Ağoğlan türbəsi — Sədərək rayonunun Sədərək kəndinin şimalında ziyarətgahdır. Yerli əhalinin məlumatına görə, Seyid Pərinin qəbri üzərində tikilmişdir. Seyid Pəri və onun oğlu Ağoğlanla bağlı xalq arasında əfsanə vardır. Əfsanəyə görə, Ağoğlan bədniyyətli dərvişi öldürərək əhalinin firavan yaşayışını və rahatlığını təmin etmişdir. Bu ərazi xalq tərəfindən müqəddəs sayılaraq ziyarət edilir. Qəbirüstü abidə günbəzlə tamamlanan çoxüzlü prizma formasındadır. Türbənin girişi cənubdandır. Üzlərində tağşəkilli pəncərələri var. Ziyarətçilər dilək tutaraq şam yandırıb türbənin divarlarında oyuqlara qoyurlar. Türbənin ətrafındakı bulağın da suyu müqəddəs və şəfaverici hesab edilir.

Older Posts »

Kateqoriyalar