Heydər Əliyev haqqında şeirlər

Ulu öndər Haydar Aliyev

Ulu öndər Heydər Əliyevin əziz xatirəsinə həsr olunmuş şeirlər

Ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər.

Müəllif: Qabil Ədalət

Gəlişinlə qurtulubdur bu vətən,
Sən oldun bu xalqa ümid və güvən.
Sən oldun dar gündə köməyə yetən,
Ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər.

Ucaltdı hər yerdə bayrağımızı,
Yazdı tarixlərə ad- sanımızı.
Tanıtdı dünyada varlığımızı,
Ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər.

Hara baxırsansa nişanələri,
Özündən sonrakı abidələri.
Bizləri tərk etmir xatirələri
Ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər.

Heydər adı dastanlara çevrildi,
Onun qüdrətini yer üzü bildi.
Allah onu yurdumuza yetirdi,
Ulu bir sərkərdə,ulu bir öndər.

Zəhmətiylə dirçəltdi yurdunu, 
Gücləndirdi yenilməyən ordunu.
Ödəyibdir min rəhbərin borcunu, 
Ulu bir sərkədə,ulu bir öndər

Bu idi məqsədi vətən ucalsın,
Oğulları düşmənləri dağlasın.
Analar gözünü sevinc ağlatsın,
Ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər.

Əlindən gələni xalqına etdi,
Ağ günə çıxarıb dünyadan getdi.
Qomadı desinlər yolunuz bitdi,
Ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər.

Özündən sonra bir davamçı qoydu,
Onunda bu yolu heydər yoludu.
Haqqa qovuşsada xalqın düşünər,
Ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər.

Axtarır səni

Müəllif: Həsən Şirinov

Nə müddətdir könlüm yaman darıxır,
Gözlərim hər yanda axtarır səni.
– Xəyalım dolanır göylərə qalxır,
Göylərin qatında axtarır səni!
Ey ulu öndər!

Bu bir ayrılıqdır, sonu görünməz,
Sirli dünyamızdır, yolu bilinməz,
Ora gedən bir də geriyə dönməz,
Tanrı dərgahında axtarır səni!
Ey ulu öndər!

Xalqını çıxartdın ağ günə, demək,
Bəhərin dadmağa qoymadı fələk,
Dövlətə, xalqına İlhamdır gərək!
Onun timsalında axtarır səni!
Ey ulu öndər! 

Ha qaçım, çalışım ta sənə yetməm,
Sənsiz bu həyatda mən bir yetiməm,
Çətin ki, bir daha ürəkdən güləm,
Həsən bu halına axtarır səni!
Ey ulu öndər!

 

Dədə Heydər – Atatürk

Azadlıq Allahı tək əyləşib öz yerində,

Yerin-göyün nuru var peyğəmbər gözlərində.

Sadəliyi nur saçır, əzəməti dərində.

Gedir polad çiyində

Kəpəz, Qoşqar boyda yük.

Dədə Heydər – Atatürk!

 

Dərin mavi gözləri sakit yanan od-ocaq,

Alovunda satqınlar yanacaq, kül olacaq.

Qaranlıqda işıqlar – o işığa yol açacaq.

Məsləki varlığımdan böyükdür,

min qat böyük,

Böyüklük heykəlidir

Dədə Heydər – Atatürk!

 

Dörd tərəf qar, sərt qış – o, gülü yazdır,

Dinc, mülayim səsi də qaynar bir ehtirasdır.

Ərzurumdan Xəzərə Şığıyan Xan Arazdır.

Dalğasında dönüklər

ağ köpükdür, boz köpük.

Dalğalanır nəhr tək

Dədə Heydər – Atatürk!

Vətən oğlu

Vətən oğlu, ata oldun bizə sən,

Ata kimi qayğımızı çəkirdin.

Şair kimi həssas idin sözə sən,

Danışıqda sözdən sözü çəkirdin.

 

Ölkə olduq sən arzuna çatanda,

Bir əlin od, bir əlin su olurdu.

Millət rahat xumarlanıb yatanda,

Yuxun bir an quş yuxusu olurdu.

 

Yurdumuzda şan-şöhrətli hər nə var

Yatmadığn günlər, aylar, illərdi;

Ziyarətə gəlir səni bu yollar…

Göz yaşımız məzarında güllərdi.

 

Sənin rəmzin Azərbaycan bayrağı,

Baş qoymağa, can verməyə hazırıq.

Dan ulduzum – yurdumuzun mayakı,

Şer də bir təsəllidir, yazırıq.

 

Adın-sanın yenilməz bir ordudu,

İndi odlar diyarının özüsən…

Azərbaycan Heydərlərin yurdudu,

Gələcəyə baxanların gözüsən.

O bizimlədir

Dəyişdi Prezident öz dünyasını

Özü yox olsa da əlləri qaldı.

Fikri-düşüncəsi iş görür hələ

Əcəl, qarşısında hələ ki, laldır.

 

Qurduğu zavodlar, tikdiyi evlər

Dil açıb yerbəyer “Heydər” dedilər.

Gecəsi nurlanan bizim şəhərə

Daşları nur saçan gövhər dedilər.

 

Metrolar, körpülər onun zəhməti,

Uzanan elbəel onun eşqidir,

Yaxın şəhərlərə, uzaq ellərə

Bu uzun yollarla şöhrəti gedir.

 

Heydərin əlləri bərəkətlidir,

Artır günü-gündən şöhrətimiz də,

Bu gün quş iliyi, axtarsan əyər,

Təmiz ceyran südü tapılar bizdə

 

Dəyişdi Prezident öz dünyasını,

Mərmər abidəsi bağça-bağdadır,

Heydərin idrakı əbədi yaşar

Hələ öyünməli il qabaqdadır.

Heydərdi

İllər, sizi hələ cavan saxlayıb,

Keşiyində durduğunuz  Heydərdi.

Millət üçün gəncliyini hifz edib,

Düşmən bağrı yardığınız Heydərdi.

 

İndiki tək keçən illər gözəldi,

Görürsünüz necə Heydər gözəldi.

Günortanın günü qədər gözəldir,

Ömürdən pay verdiyimiz Heydərdi.

 

Kiçik ölkə bu qüdrətlə genişdi,

Millət üçün qitələrlə döyüşdü.

Nə ömrə qış, nə əhvala qar düşdü,

Yaz seyrinə vardığımız Heydərdi.

 

O yenilməz, hələ cavan bir kişi,

Şax görkəmli, təravətli gülüşü

Şir nərəsi, cavan pələng gərdişi,

Sizdən öndə gördüyümüz Heydərdi.

 

Dinclik bilmir min səhərin eşqinə,

Çağla, şair, nəğmələrin eşqinə.

Hər könüldə hər səfərin eşqinə,

Heykəlini qurduğumuz Heydərdi.

 

Məbədinə diz çökmədi şöhrətin,

Ehramına səcdə qıldı xidmətin.

Sayəsində qədirbilər millətim,

Xoş dövranlar sürdüyümüz Heydərdi.

 

Abidəsi neçə-neçə kənd, şəhər,

Geniş yollar, imarətlər, körpülər.

Kükrəməsin məramı bəd körpələr,

Arxasında durduğumuz Heydərdi.

 

Çox göz qoyub zirvələrdən göylərə,

Çəkdi bizi, çəkdi yerdən göylərə.

İdrakıyla üfüqlərdən göylərə.

Qalxıb, qanad gərdiyimiz Heydərdi.

 

Təmənnam yox, gərək təbi tərpədib,

Bu nəslin hər pələngini vəsf edəm.

Gecə-gündüz qəlbimizdə taledən,

Heydərini sorduğumuz Heydərdi.

 

Nə eşqində, nə qəlbində qorxu var,

Qüdrətində vətən tapıb ilk bahar.

Məhbubələr, gül ismətli xanımlar,

Adına gül dərdiyiniz Heydərdi.

 

Məhəbbətdir, səadətdir əlləri,

Onda vüqar, onda gənclik illəri.

Ondan alıb öpdüyünüz gülləri,

İpək telə hördüyünüz Heydərdi.

 

Mən nə deyim “baba” deyən dillərə?

Hələ çox var o siz deyən illərə.

Heydər ki var, xəbər olsun ellərə,

Gəncliyində gördüyümüz Heydərdi. 

Heydər baba

Müəllif: Zəki İslam

Biz sənə ömür dilədik,

Yaradanın tək özündən.

Məhəmmədin salamından,

Ağrı-acı görməyəsən,

Allah özü uzaq etsin,

Hər bəladan, Heydər baba!

 

Millətimin şah vüqarı,

Ümidisən, diləyisən,

Səni sevən insanların,

Əyilməyən biləyisən.

Adın Heydər kömək olsun,

Ümmətimin ürəyisən.

Tanrı sənə qüdrət verib,

Haqq-taladan, Heydər baba!

 

Xalqa kömək, şəxsiyyətsən,

Sizə səbr, sizə dözüm,

Haqq nəzilər, üzülməz heç,

Sizə qurban iki gözüm.

Ana arxlar qurusa da,

Su gələcək, budur sözüm.

Zəki İslam haqq yolunda,

Ərşəladan, Heydər baba!

 

Heydər atamız

Müəllif: Zəminə Bayramova

Azərbaycan adını,

Azərbaycan xalqını,

Dünyaya tanıtdıran,

Heydər atamız oldu.

 

Sinəndə köz də yansa,

Dilində söz də yansa,

Qarşında  kim dayansa,

Yaşa, ey odlar yurdu.

 

Tanrı sənə yetirib,

Heydər kimi bir oğlu.

Keşiyində dayanıb

Basılmaz, igid ordu.

 

Damarında türk qanı

Axan Heydər özüdür.

Bütün türk dünyasında,

Atatürklə özüdür.

“Onu Zaman seçib”

Müəllif: Fəridə Ləman

Sən ey yaradanım, şükürlər olsun,

Doğdu göylərimdə sönməz bir günəş,

Sevin Azərbaycan, gül Azərbaycan,

Ey vətən bağçası, sən də güllər aç!

 

Onu zaman seçib nə bəxtiyarıq,

Mətin addımlıdır, qartal baxışlı.

İradəsi bütöv, məqsədi aydın,

Tarixdi silinməz onun yaddaşı.

 

Mənim Odlar yurdum – Azərbaycanım,

Heydərə söykənib, Heydər də ona.

O, elə müdrikdir, elə ağıllı,

Bu vətən onunla gələcək cana.

 

Nə xoş müjdə verdin, Allahım bizə,

Yetmişinci illər nə xoş il oldu.

Xalqın taleyidir onun qəlbində,

Onun gəlişiylə ölkəm nur oldu.

 

Məqsədi, məramı Xalqdır, Vətəndir,

Qurduğu dövlətin təməli dağdır.

Mənim Heydər adlı Azərbaycanım,

Yurdumda əkizdir, həmişə vardır.

 

O, Vətən daşıdır köksü bir ocaq,

Alışıb yanacaq hey zaman-zaman.

O, Qorqud atadır, el yiyəsidir,

Onun yollarına çökərmi duman?!

Onu zaman seçib.

 

Güldü, Azərbaycan gülşən, gül oldu,

Sındı köhnəliyin qart tilsimləri.

Heykəllər qoyuldu, məktəblər tikildi,

Bu imiş o mərdin haqq ehsanları.

 

Bərəkət içində üzdü zəmilər,

Bol oldu çörək də, güldü gül üzlər.

Üzüm sahələri min nazü-nemət,

Bəyaz bulud idi pambıqlı düzlər.

 

Torpaq qədəminə mübarək dedi,

Xəzər cuşa gəldi, dağlar baş əydi.

O, elə oğuldu, elə qəhrəman,

Yadlar görən kimi bağrı dəlindi.

 

Yad eldə qalmadı Cavidin qəbri,

Bir qolu Arazdı, bir qolu Kürdü.

O, aqil, vicdanlı əsl vətəndaş,

O, bu vətən üçün incidi, dürdü.

 

Tanıtdı dünyaya Azərbaycanı,

Bayraqlar içində bayrağım qalxdı.

Bir kəlmə sözünə neçə kürsüdən,

Milyonlar baş əyib, ayağa qalxdı.

Onu zaman seçib!

Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illiyinə

Müəllif: YAP-nın, AMEA GAŞ-nın üzvü,
“Qızıl qələm” media mükafatı laureatı,
şair-publisist ELŞAD BARAT

Bilirəm ki, dünənimiz bu günün keçmişi deyil,
Hər dövürdə bir şəxsiyyət tarixin vərdişi deyil,
Bir ölkəni xilas etmək bir insanın işi deyil,
Allah səni öz nurundan yaratmışdı Heydər baba.

Gəlişilnə yoxa çıxdı mərmi yağış, balta külək,
Gedişində ağlayırdı yerdə insan, göydə mələk,
Hələ yanan ocaqların istiliyi varsa, demək,
Allah səni öz nurundan yaratmışdı Heydər baba.

Heydər dedim coşdu qələm, cənnət-məkan oldu sinəm,
Heydər dedim susdu bulud, güldü günəş, doldu sinəm,
Heydər adlı zirvələrə-haqqa gedən yoldu sinəm,
Allah səni öz nurundan yaratmışdı Heydər baba.

Bu torpağı, bu milləti canından da çox sevirdin,
Ayağını basan yerdə-daş üstündə gül bitirdin,
Özün getdin, öz xalqına özün kimi oğul verdin,
Allah səni öz nurundan yaratmışdı Heydər baba.

Yer topunun sir boxçası rəngsiz, donsuz göylərdədir,
Xeyir-duan üstümüzdə, ruhun sonsuz göylərdədir,
Göydən gəldin, göyə döndün, yerin onsuz göylərdədir,
Allah səni öz nurundan yaratmışdı Heydər baba.

 

 

 

 

Responses

 1. (Ümummilli lider Heydər əliyevin 90 illiyinə)

  Bilirəm ki, dünənimiz bu günün keçmişi deyil,
  Hər dövürdə bir şəxsiyyət tarixin vərdişi deyil,
  Bir ölkəni xilas etmək bir insanın işi deyil,
  Allah səni öz nurundan yaratmışdı Heydər baba.

  Gəlişilnə yoxa çıxdı mərmi yağış, balta külək,
  Gedişində ağlayırdı yerdə insan, göydə mələk,
  Hələ yanan ocaqların istiliyi varsa, demək,
  Allah səni öz nurundan yaratmışdı Heydər baba.

  Heydər dedim coşdu qələm, cənnət-məkan oldu sinəm,
  Heydər dedim susdu bulud, güldü günəş, doldu sinəm,
  Heydər adlı zirvələrə-haqqa gedən yoldu sinəm,
  Allah səni öz nurundan yaratmışdı Heydər baba.

  Bu torpağı, bu milləti canından da çox sevirdin,
  Ayağını basan yerdə-daş üstündə gül bitirdin,
  Özün getdin, öz xalqına özün kimi oğul verdin,
  Allah səni öz nurundan yaratmışdı Heydər baba.

  Yer topunun sir boxçası rəngsiz, donsuz göylərdədir,
  Xeyir-duan üstümüzdə, ruhun sonsuz göylərdədir,
  Göydən gəldin, göyə döndün, yerin onsuz göylərdədir,
  Allah səni öz nurundan yaratmışdı Heydər baba.

  YAP-nın, AMEA GAŞ-nın üzvü,
  “Qızıl qələm” media mükafatı laureatı,
  şair-publisist ELŞAD BARAT

  • Sherinizi beyendim. Chox yaxshi yazmisiz. Eminem ki, oxucular da beyenecek.

   • təşəkkür edirəm

  • Allah səni öz nurundan yaratmışdı Heydər baba. <3

   • Duz deyirsen canim.

   • sağ olun

  • HEYDER BABA……………CAN BABA………………

  • ALLAHIM SEN HEYDER BABAMIZIN RUHUNU ŞAD ELE………………..

  • halaldi ee seneeeeeee seirin eladi

  • İllər öncə Barat adlımı,təxəllüslümü bir şairin ilk kitabını oxumuşdum.O kitabda bir misra məni bərk tutmuşdu.Bəlkə də cavanlıqdan irəli gələn bir hiss idi:”…Ürək,yaman günə qoymuşam səni…”Bu həmin Baratdır?Qazaxlı…

   • təşəkkür edirəm, yox o Vüsal Baratdır. Mən Elşad Barat. linkdən fb adresinə girə bilərsiz

    https://www.facebook.com/elsad.barat

  • coooox gozel seirdi

   • gözəl gününüz olsun

 2. COX GOZELDIR

 3. cox yaxsi

 4. Heqiqeten de cox gozeldi…………………….

  • heeeeeeeeeeeeeeee
   cox gozeldi

 5. harika bunu yazanlara “tesekkur” ederim!!!

 6. cox gozeldi. twk

 7. çox gözəldir şeir

 8. cox gozel seirler var sog ol-sun bizim bu sairlerimiz

 9. Şeirlər bəyənilir amma bədiliyin biraz da. Artirib yazsaz daha yaxşi olar teşəkkurlər

  • Şərhinizə görə təşəkkür. Dəyərli şairlərimizin şeirlərini oxuyub paylaşa bilərik. Ancaq hansısa əlavə və dəyişiklik etmək (şeirə bədiilik qazandırmaq) ixtiyarımız yoxdur.

   • Heyder baba dovletin isigi idi o getdi belelikle isiq sondu

   • oxuduğunuz üçün sağ olun.

 10. supeeeeeeeeeer seirdi coooooooox beyendim

  • sağ ol

  • super

 11. mən bu şeirlərin hamısını çox sevdim.

 12. gözəl şeirdi çox beyendim

 13. beyendimmm

  • superdi HAMISI HEYDER ELIYEV KAS YAWASAYDI AMMA ESAS SOZUM BUYDU BIR SOZDE DEYIM TANKI ONLINE OYNAYAN VAR SA DOSTLUQ ATSIN ADIM BUDU:Azeri_Elman_24

 14. Allah Heyder babamizin ruhunu sad etsin.bu seirleri yazanlara da teeeesseeekkkkuuurrrlllleeeerrr halal olsun eladilar

 15. coooooooooooooooox gozel ellerinize saliq

 16. ALLAH SENE REHMED ELESIN HEYDER BABA SEN MENI AXLATIN SEYILERINEN ALLAH SENE REHMET ELESIN YERIN CENNET OLSUN AMIN

  • sağ ol

 17. cox beyendim qeseng seirlerdi cox sagolun

 18. ALLAH Heyder babamizin ruhunu sad etsin……. heqiqetende ona yarasan seir olub yazan sairimize coooooooooooooooooox tesekkur edirem

  • təşəkkür

 19. ALLAH Heyder babamizin ruhunu sad etsin………….seir ela olub cox beyendim

 20. HEYDƏR ELİYEV ürəklərdə yaşayacaqdır

 21. sonuncunu çox bəyəndim

 22. KASH HEYDER BABAMIZ OLMEZDİ.BİZ ONU GOREYDİK.NOLARDI ALLAHIM.ÖZÜDE BU ŞEİRLERİN HAMISI BİR-BİRİNDEN GÖZELDİR.

 23. Çox gözeler şeirdi Şaire teşekkürler

 24. aytac

 25. ÇOX BƏYƏNDİM. şAGİRDLƏRİMƏ ƏZBƏRLƏDƏCƏYƏM!!!!!!!!!!!!

  • ŞERİMİ BƏYƏNƏNLƏRƏ TƏŞƏKKÜR EDİRƏM. ƏSLİNDƏ O ŞERƏ GÖZƏLLİK VERƏN MƏN YOX, HEYDƏR BABAMIZDIR.

 26. bu seiri mektebde deyeceyem

 27. gozel

 28. Azərbaycan adını,
  Azərbaycan xalqını,
  Dünyaya tanıtdıran,
  Heydər atamız oldu.

  Sinəndə köz də yansa,
  Dilində söz də yansa,
  Qarşında kim dayansa,
  Yaşa, ey odlar yurdu.

  Tanrı sənə yetirib,
  Heydər kimi bir oğlu.
  Keşiyində dayanıb
  Basılmaz, igid ordu.

  Damarında türk qanı
  Axan Heydər özüdür.
  Bütün türk dünyasında,
  Atatürklə özüdür.

  • Təşəkkür edirəm. Artıq bu şeir yerləşdirilib.

 29. Çox yaxşı supeeeeeer

 30. cox gozeldi. twk.

 31. eladir men Azerbaycani sevirem Allah Heyder Eliyeve rehmet etsin eger o olmasaydi belkede biz bu gun burada olmazdiq men hemise demisem indide deyirem yasa Azerbaycan hemise yasa ne yaxsi ki men muselmanam vetenini terk eden satqindi siz veteninizi sevin and olsun Allaha veten kimi gozel yer yoxdur qurban olum vetenime bu torpagima

 32. mene haq verenler cavab yazsin kim Azerbaycanin tereftaridi her gun girib baxacam gorum kim vetenini satir kim sevir

  • sene tesekkur edirem ki bele bir sual yazmisan cunki men onu deye bileremki vetenini satan ermenilere bereberdir yeni hemise xeberlerde deyirler statin sonu caninm

 33. men bu seiri cox xosladim

 34. biz de fexr edirik ki Azerbaycanliyiq

 35. cox super seirdi halal olsun eladi

 36. COX GOZELDI ALLAH RUHUNU SAD EYLESIN

  • men sene tesekkur edirem

 37. heyat menali bir hekaye demekdir. ve bu menali heyatin icinde Baki seherini gozellesdiren bir insan yaranib bu Heyder Eliyevdir. onun davamcisi İlham Eliyev inaniramki Bakinin gozellesmesini dahada yazilarda danisiqlarda hemcinin sefirlerdede qyd edecekdir men tesekkur edirem size bele bir sayt acmisiniz ve men bu sayta oz urek sozlerimi yaziram minnetdaram ulu onderimiz nur icinde yatsin dunyada olan tek arzum budur ve omrumun sonunua qederde bu arzu ve bu dua ile yasayacagam

 38. Heyder Eliyevin soylediyi bu sozler gozlerinde heyat esqi ve parildi yaradir. halal olsun bir insan halal Allah onuyaradana qurban olum

  • mence menim yaradiciligim bir Allah vergisidir

 39. menim cox xosuma geldi.ruhu sad olsun.

 40. Gozeldir

 41. vayy cok guzel eli/nize sağlik

  • təşəkkür edirəm

 42. https://www.facebook.com/elsad.barat

 43. gozel seirlerdir

 44. Elaaaaaa

 45. Men heyder baba I cox idteyirem
  O bizim babamizdu
  Men on cox sevirem
  O bizum pirezdentimizdi


Bir cavab yazın

Sistemə daxil olmaq üçün məlumatlarınızı daxil edin və ya ikonlardan birinə tıklayın:

WordPress.com Loqosu

WordPress.com hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış / Dəyişdir )

Twitter rəsmi

Twitter hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış / Dəyişdir )

Facebook fotosu

Facebook hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış / Dəyişdir )

Google+ foto

Google+ hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış / Dəyişdir )

Connecting to %s

İzlə

Hər yeni yazı üçün e-poçt qutunuza göndəriş alın.

Digər 48 izləyiciyə qoşulun

%d bloqqer bunu bəyənir: